Wensing BV

Powered by Unlimited Spare Parts

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Artikel 1

1.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt.

1.2.
Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

1.3.
Indien de verkoper akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4.
Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

1.5.
Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie en reparatie- en slijpwerkzaamheden in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).

1.6.
Voor zover dit van toepassing is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het gebezigde begrip messen, ook worden verstaan geleverde onderdelen, hulpmiddelen, apparaten, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen en slijpwerkzaamheden, in de ruimste zin des woords.

Aanbiedingen + Bestellingen. 2. Artikel 2

2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst komt eerst tot stand, doordat verkoper een bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Een bevestiging per fax door verkoper wordt gelijk gesteld aan een schriftelijke bevestiging.

2.2.
Alle offertes worden gedurende 1 maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.

2.3.
Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper danwel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper en faktuur zendt.

2.4.
Voor geringe fouten en afwijkingen in, door verkoper verstrekte, afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen van maten en gewichten, aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor het juist functioneren van de messen. Prijzen en afmetingen in algemene prijscouranten of reclamemateriaal van verkoper zijn niet bindend en dienen slechts ter informatie (zie ook punt 2.1).

2.5.
Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.6.
Fouten en afwijkingen in, door koper verstrekte, afbeeldingen, en andere specificaties zijn geheel voor rekening van koper.

Wijzigingen. 3. Artikel 3.

3.1.
Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk door verkoper aan koper zijn bevestigd.

3.2.
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.3.
Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop de artikelen 11 en 12 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Transportvoorwaarden. 4. Artikel 4.

4.1.
Verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.2.
Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.

4.3.
Keuze van het vervoermiddel is aan verkoper, ook bij niet-franco zendingen, waarbij door koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven.

4.4.
De verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt of indien door vertragingen tijdens het transport, aflevering niet op het beoogde tijdstip kan plaatsvinden.

4.5.
Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.

Leveringstermijnen. 5. Artikel 5.

5.1.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper dus verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Montage. 6. Artikel 6.

6.1.
In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet inbegrepen.

6.2.
Heeft verkoper zich tot montage en eventueel inwerkingstelling van de verkochte messen verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die messen, indien:

6.2.a.
montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.

6.2.b.
de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en machines voor de montage van messen en/of onderdelen op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en aangesloten.

6.3.
Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

6.4.
Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage en inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.

Garantie en aansprakelijkheid. 7. Artikel 7.

7.1.
De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de aanbieding dan wel orderbevestiging omschreven.

7.2.
In het geval messen speciaal voor koper worden aangemaakt, behoudt verkoper zich het recht voor van meer- of minderlevering.

7.3.
Verkoper is niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen veertien dagen na de datum van zijn faktuur, danwel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, danwel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.

7.4.
In geval van schade, optredende ten gevolge van een aanwijsbare fabricagefout van de messen, stelt verkoper zich aansprakelijk tegenover koper voor schade aan de door verkoper geleverde messen, mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking te zijner kennis wordt gebracht en, voorzover de verkoper dit wenst, het betrokken mes terstond vrachtvrij wordt opgezonden. In geval van twijfel omtrent een eventuele fabricage-fout zal verkoper (uitsluitend na overleg met koper) zonodig een onafhankelijk deskundige inschakelen. Kosten van een dergelijk onderzoek komen daarbij voor rekening van koper, tenzij uit het onderzoek blijkt dat aanwijsbare fabricage-fouten daadwerkelijk tot de schade hebben geleid.

7.5.
Schade ten gevolge van onoordeelkundig- of oneigenlijk gebruik of -bewerking van de messen door koper of door hem gemachtigden, zal niet de verkoper ten laste kunnen worden gelegd.

7.6.
Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper/opdrachtgever geleden indirecte schade, die het gevolg is van een aanwijsbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het faktuurbedrag, met een maximum-uitkering van € 2.500,-- (onder faktuurbedrag wordt hier verstaan; de waarde waarvoor het door verkoper geleverde 'schade-veroorzakend' mes ingevolgde betreffende verbintenis is berekend). In afwijking met het hiervoor in dit lid bepaalde, aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid wegens overschrijding van de leveringstermijn (met inachtname van het in artikel 5.1 bepaalde) als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de koper/opdrachtgever.

7.7.
Schade aan een door verkoper, op verzoek van koper, na te bewerken of te slijpen mes zal niet tot vergoeding van het betreffende mes leiden. Uitsluitend wanneer de schade te wijten is aan aanwijsbare nalatigheid en/of -onzorgvuldigheid van verkoper zal deze gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Deze vergoeding betreft uitsluitend het bewerkte mes en zal gebaseerd zijn op de waarde van het mes ten tijde van aanschaf minus een afschrijving, welke gebaseerd is op de gemiddelde levensduur voor soortgelijke messen. Voor afhandeling van eventuele twijfelgevallen, zie punt 7.4.

7.8.
Onverminderd het in lid 3, 4 en 6 bepaalde zal iedere aansprakelijkheid van de verkoper steeds beperkt zijn tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

7.9.
In geval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in leden 4, 5, 6, 7 en 8 evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).

Prijs. 8. Artikel 8.

8.1.
De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.

8.2.
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de gulden tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.

Betalingsvoorwaarden. 9. Artikel 9.

9.1.
Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

9.2.
Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoege van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

9.3.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, zonder aftrek van enigerlei korting, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij schriftelijk en uitsluitend voor de betreffende vergelijking bevestigd door verkoper.

9.4.
Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, nog niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9.5.
Onverminderd het overigens in dit artikel gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 Nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten, alle door verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van de verkoper. De koper is vóór bedoelde volledige betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet-fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 10.1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van verkoper op koper terstond volledig opeisbaar.

9.6.
Van de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, is verkoper gerechtigd om van koper rente over het door hem verschuldigde bedrag te verlangen. Hierbij zal worden uitgegaan van het op de vervaldag geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 3,5%

9.7.
Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% (of ten minste € 57,-) van de koopsom.

Wanprestatie van de koper. 10. Artikel 10.

10.1.
Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard cq. zijn faillissement is aangevraagd, danwel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze, en al dan niet in combinatie,

10.1.a.
de reeds geleverde en nog niet door verkoper betaalde goederen terstond terug nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze goederen zich bevinden, en/of

10.1.b.
de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welken hoofde dan ook op te schorten, en/of

10.1.c.
ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, en/of

10.1.d.
de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.

Geschillen. 11. Artikel 11.

11.1.
Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarmee samenhangen, zullen, tenzij de Kantonrechter bevoegt is van het geschil kennis te nemen, uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Toepasselijk recht. 12. Artikel 12.

12.1.
Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-02-2002 (tot nader order) voor aanbiedingen en leveringen waarbij "Wensing B.V. - Sleutelbloemstraat 59 - 7322 AH Apeldoorn" als leverende/verkopende partij is betrokken.

 

Contact

Wensing BV

Sleutelbloemstraat 59, 7322 AH Apeldoorn, Nederland
T: +31 55 36 60 333
E: